Voor de aanvraag van een ontslag of ontslagen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zondermeer indien het om collectief ontslag gaat wegens bedrijfseconomische redenen. Zodra de proeftijd is verstreken genieten werknemers enige bescherming tegen ontslag, en daarmee dient dus een ontslag aanvraag ook aan een aantal voorwaarden te voldoen.

U mag als werknemer niet zomaar ontslagen worden, daar moeten beargumenteerde redenen voor zijn. En die redenen dienen ook naar alle redelijkheid te worden aangetoond. Bij enige twijfel omtrent de echtheid van de aangevoerde redenen kunt u met een advocaat voor arbeidsrecht uiteraard actief tegen de ontslag aanvraag ingaan.

Ontslag aanvraag om bedrijfseconomische redenen

Bij de aanvraag van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dient de onderneming aan te tonen dat er werkelijk sprake is van bedrijfseconomische redenen. Daarbij kan het gaan om de financiële omstandigheden, maar ook een structurele vermindering van werk, reorganisatie, beëindiging bedrijfsactiviteiten enzovoorts kunnen aanleiding zijn tot de aanvraag van ontslag van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Toch dient daarbij aangetoond te worden dat de er voldoende naar herplaatsingsmogelijkheden is gekeken. De werkgever is daartoe verplicht een inspanning voor te leveren. Betreft het een ontslag aanvraag voor ambtenaren dan dient er een herplaatsingstraject ingeslagen zijn om de ambtenaar bij een ander departement of vergelijkbare overheidsinstelling te herplaatsen.

Collectief aanvraag ontslag

Het gaat economisch minder en daardoor dienen ook steeds meer ondernemingen en instellingen te reorganiseren. Dit betekent dat er ook onverhoopt collectieve ontslagen moeten gaan vallen. Conform de Wet Melding Collectief Ontslag dient een ontslag van meer dan twintig werknemers gemeld te worden bij het UWV. Daarbij dient het afspiegelingsbeginsel helder zijn toegepast zodoende dat over alle lagen van de organisatie en over alle leeftijds categorieën evenredig ontslagen te vallen. Daarnaast dient bij de aanvraag van een collectief ontslag eveneens aangegeven te worden hoeveel compensatie de des betreffende ontslagen ontvangen voor ontslag vergoeding. Er dient namelijk enig sociaal plan te bestaan voor de ontslagen werknemers.

Ontslag aanvraag persoonlijke redenen

Ook op persoonlijke basis kan een ontslag worden aangevraagd.

  • bij disfunctioneren kan de werknemer niet aan de functie eisen voldoen. Het is dan wel de taak van de werkgever om onomstotelijk aan te tonen dat de taken niet worden uitgevoerd. Daartoe kan de werkgever functionerings- en beoordelingsgesprekken aanhalen. De werkgever moet aantonen dat de werkgever voldoende de werknemer heeft geholpen om aan het vereiste werkniveau te komen;
  • de taken die de werknemer moet uitvoeren kan de werknemer niet uitvoeren omdat dit gewetensbezwaren levert. De werkgever dient daarbij aan te tonen dat de werknemer niet herplaatst kan worden binnen de organisatie;
  • bij verwijtbaar handelen is er een dringende reden waardoor de werknemer ontslagen moet worden. De werkgever moet aantonen dat het verwijtbare handelen aan de werknemer te wijten valt;
  • arbeidsongeschiktheid en ziekte mogen de eerste twee jaar geen reden zijn voor ontslag aangezien de werknemer wordt beschermd door de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsverplichting bij Ziekte. Daarna kan in overleg met het UWV ontslag worden aangevraagd. De werkgever dient daarbij aan te tonen dat de werkgever voldoende heeft gekeken naar herplaatsings mogelijkheden danwel aangepast werk.

Ontslag aanvraag ambtenaar

Voor de aanvraag van een ambtenaar dient een langdurig ontslag procedure reeds doorlopen te zijn. Betreft het daarbij geen ontslag wegens dringende reden dan moet de overheidsinstelling eveneens de herplaatsings procedure doorlopen hebben. Is er dan alsnog geen geschikte positie gevonden voor de ambtenaar dan pas kan een ontslag aanvraag voor de ambtenaar worden ingediend.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op