U heeft zelf het recht om te bepalen wat u doet met uw boedel en vermogen en kunt daartoe een testament bij de notaris opstellen. Toch is er een maar indien u (klein)kinderen heeft, aangezien zij conform het erfrecht een legitieme portie hebben op uw nalatenschap. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou erven indien er geen sprake is van een testament. Daarmee heeft dus ieder kind recht op een deel van de nalatenschap ook al wilt u het hen niet geven. Er zijn een aantal omstandigheden waarin een gezin verkeert waarbij het mogelijk gewenst is om een bepaald persoon meer te laten erven dan een ander, danwel de gene die het gewoonlijk zou moeten hebben heeft er wettelijk geen recht op en dus is het verstandig om een testament door een notaris te laten opmaken.

U bent getrouwd met kinderen zonder testament

Dit is een veel voorkomende vorm van duurzame gezinsvorming. De nieuwe erfrecht wet beschermt in deze het belang van het getrouwd zijn. Indien er geen testament is op gemaakt ontvangt de langstlevende partner de gehele nalatenschap, en is daarmee dan ook eigenaar. De kinderen hebben recht op een erfdeel, en deze bestaat uit een eis op de langstlevende partner. Dit kan pas ingewilligd worden indien de langstlevende partner komt te overlijden of indien deze failliet dreigt te gaan. Dan worden de kinderen schuldeisers. Met dit principe kan de langstlevende op de zelfde voet doorleven en de kinderen moeten op hun deel wachten. Binnen drie maand na het overlijden van de partner heeft de langstlevende partner de mogelijkheid om de wettelijke erfdeling (vordering van de kinderen) wegens belastingtechnische redenen ongedaan te maken.

U woont samen of bent getrouwd zonder kinderen

Zodra er geen kinderen in het spel zijn bij samenwonende partners, staat het u vrij om te doen met de nalatenschap wat u maar wilt. Toch vinden vele samenwonende partners dat ook de langstlevende goed verzorgd achter moet blijven. Daartoe kan een verblijvingsbeding in het samenlevingscontract opgenomen worden waarmee de achterblijver de gemeenschappelijke goederen verkrijgt. Wilt u tevens dat uw privé spullen naar de langstlevende gaan echter niet zoals de wet aan geeft naar de familie, dan moet u een testament bij een notaris daartoe laten opstellen. Bent u echter getrouwd zonder kinderen dan bent u elkaars erfgenaam. Indien u daarbij echter specifieke wensen heeft omtrent een deel van de erfenis, dan dient u dit tevens in een testament vast te leggen. Let wel, u heeft geen kinderen en u bent de langstlevende. Indien u dat wenst kunt u het totale vermogen na uw overlijden verdelen over beide families.

U woont samen met kinderen

Voor samenwonende partners met kinderen is het beter om een testament op te laten stellen. De langstlevende partner heeft namelijk geen erfrecht in deze en daarmee zou zonder testament alles naar de kinderen gaan. Aangezien u partners bent wilt u ook graag dat de langstlevende op dezelfde wijze kan door leven. Stel daartoe een langstlevende testament op. De kinderen hebben dan uiteraard wel recht op hun erfdeel echter dit wordt uitgesteld tot het moment dat de langstlevende komt te overlijden of dat deze failliet gaat. Uiteraard kunnen daartoe afspraken worden gemaakt ten tijde dat de beide partners nog in leven zijn, zodat mogelijk een ander moment wordt aangegrepen om de kinderen op een uitgestelde termijn kunnen ontvangen. Laat u hierbij dan ook informeren door uw notaris.

Andere regelingen binnen een testament

Naast erfrecht en nalatenschap van vermogen, boedel enzovoorts kunnen de volgende elementen in bepaling binnen het testament worden opgenomen:

  • Wordt het voogdij over de kinderen aan een derde overgelaten indien mogelijk een langstlevende daartoe minder capabel is;
  • Wordt er een bewindvoering ingesteld die het te verkrijgen van vermogen beheert voor de kinderen of langstlevende;
  • Hoe wordt een opgebouwde banksparen of lijfrente vermogen omgezet naar een ingaande of uitgestelde nabestaande bankspaar of lijfrente uitkering;
  • Wordt er een afhandelaar van het testament ingeschakeld, de zogeheten executeur;
  • Zijn er uitzonderings- of uitsluitingsclausules?;
  • U kunt eveneens aan legaten een erfenis nalaten. Daarbij kunt u denken aan goede-doelen, danwel u wilt iets nalaten aan iemand die geen rechtstreekse erfgenaam is.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op